6 °C

Edicte conv Ple 260718 ext

24-Juli-2018
En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa
públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a
celebrar dia 26 de juliol de 2018 a les 19.30 hores,
En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 26 de juliol de 2018 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA
ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 31 de maig de
2018.

2.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes i activitats socials. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333731.pdf

3.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes de cooperació. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333733.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per associacions de Gent Gran. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333734.pdf

5.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per associacions de mares i pares d’alumnes dels centres d’educació pública del terme municipal. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333735.pdf

6.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de projectes i activitats d’oci i temps lliure al terme municipal. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333737.pdf

7.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per agrupacions musicals del terme municipal. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333738.pdf

8.- Examen i aprovació proposa sobre aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les associacions del terme municipal de Santa Margalida que duen a terme activitats i esdeveniments culturals dins del terme municipal. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333739.pdf

9.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les associacions del terme municipal de Santa Margalida que duen a terme activitats i esdeveniments esportius dins del terme municipal. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333740.pdf

11.- Examen i aprovació proposta sobre modificació del Pla Anual Normatiu per a l’any 2018 de l’Ajuntament de Santa Margalida aprovat a la sessió plenària de dia 5 d’abril de 2018. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333741.pdf

12.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’utilització d’elements de mobiliari urbà (BOIB Núm. 15 de 30/01/2014). http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333743.pdf

13.- Examen i aprovació proposta sobre modificació i ampliació de la superfície de la parcel·la amb referència cadastral 9250708ED0995S0001OS que fou posada a disposició de la Conselleria en virtut de l’acord plenari de dia 5 d’abril de 2018. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333744.pdf

14.- Examen i aprovació proposta de resolució de les al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació i aprovació definitiva de la creació de 5 llicències d’auto-taxi en el municipi de Santa Margalida. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333745.pdf

15.- Examen i aprovació proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 13/2018 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333746.pdf

16.- Prèvia inclusió a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la restauració i/o rehabilitació de façanes d’edificis residencials i habitatges destinats principalment a residència habitual situats dins del terme municipal. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333747.pdf

17.- Prèvia inclusió a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre modificació de l’Ordenança Municipal sobre tinença d’animals domèstics i de companyia (BOIB núm. 143 de 14/10/2006, BOIB núm. 106 de 21/07/2012, BOIB Núm. 95 de 03/08/2017). http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333742.pdf

18.- Prèvia inclusió a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre actualització del Pla Estratègic integral de Can Picafort. http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj333748.pdf

19.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia

2.- Informació de Batlia

3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 23 de juliol de 2018.

El Batle,

(Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich