Sol·licitud de recursos/elements de mobiliari municipals

Té per objecte demanar material de l'ajuntament per a realitzar activitats diverses, aquests materials poden ser projectors, taules, cadires etc.

DESTINATARIS

Associacions o entitats i particulars per determinats materials

FI DE LA VIA ADMINISTRATIVA

Si

OBSERVACIONS

Les associacions d'entitats ciutadanes tindran prioritat sempre que el material demanat estigui disponible.
El material es demanarà amb un mínim d'una setmana.
Els particulars s'encarregaran de la recollida i el lliurament en el lloc i el termini que se li indiquen.
La notificació de la sol licitud al ciutadà es realitzarà per telèfon. 
Les sol·licituds s'han de fer al registre general.

TERMINI MÀXIM PER A LA RESOLUCIÓ
1 setmana

REQUISITS
Empadronat al municipi

TERMINI MÀXIM PER A LA NOTIFICACIÓ
1 setmana

FINESTRETA ÚNICA DE LA DIRECTIVA DE SERVEIS
No

RESULTAT
Material per a activitats diverses

ORGANISME RESPONSABLE
Participació Ciutadana,gent gran i juventut

FORMA DE INICIACIÓ
A instància de la persona interessada

MATERIES RELACIONADES
Iniciatives

ÒRGAN COMPETENT PER A RESOLDRE
Batlia
Telèfon: 971523030

CENTRES
Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777