Edicte conv Ple 18/01/2019 ext

14-Gener-2019
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 18 de gener de 2019 a les 12.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:


PART RESOLUTÒRIA
ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25 de maig de 2017.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27 de juliol de 2017.

3.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29 de novembre de 2018.

4.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial del projecte de Pressupost Municipal General per a l’exercici 2019.http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj337625.pdf

5.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació provisional de la modificació de les següents ordenances fiscals:
*Ordenança reguladora de la taxa per llicències d’auto taxi i demés vehicles de lloguer.
*Ordenança reguladora del servei cementiri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local.
*Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques exigides pel art. 178 de la Llei del sòl.
*Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de llicències sobre obertura d’establiments.
* Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de matrimoni civil.http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj337626.pdf

6.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia
2.- Informació de Batlia
3.- Precs i preguntes


Santa Margalida, 14 de gener de 2019

El Batle,
(Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich