Edicte conv Ple 27/09/2018 ord

24-September-2018
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 de setembre de 2018 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA
ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 30 de març de 2017.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26 de juliol de 2018.

3.- Examen i aprovació proposta sobre correcció de l’acord adoptat a la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26 de juliol de 2018, concretament el punt 14 de l’ordre del dia, sobre creació de 5 llicències d’auto-taxi.http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335101.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici 2017.http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335102.pdf

5.- Examen i aprovació proposa sobre aprovació de factures: expedient reconeixement extrajudicial 3/2018.http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335113.pdf

6.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 24/2018 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació.http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335103.pdf

7.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de factures: Expedient reconeixement extrajudicial, factures 2018.http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335104.pdf

8.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 26/2018 per suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per despeses generals.http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335105.pdf

9.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de beques a estudiants.http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335106.pdf

10.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta per a la creació d’un consorci de la finca de Son Real.http://www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj335112.pdf

11.- Mocions / propostes d’urgència.


PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia
2.- Informació de Batlia
3.- Precs i preguntes


Santa Margalida, 24 de setembre de 2018


El Batle,
(Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)
Joan Monjo Estelrich